Seminar

Spring 2023 Seminars:

Speaker

Title

Conference

2023/9/15 Zhouhao Ji Talk: MaDIoT Attack
Zhicong Zheng Fuzzing Hardware Like Software USENIX 2022
Namin Hou MagBackdoor: Beware of Your Loudspeaker as A Backdoor For Magnetic Injection Attacks S&P 2023
2023/9/22 Qinhong Jiang (1) Are Consumers Willing to Pay for Security and Privacy of IoT Devices? (2) Internet Service Providers’ and Individuals’ Attitudes, Barriers, and Incentives to Secure IoT USENIX 2023
Zhihao Wu Understanding the (In)Security of Cross-side Face Verification Systems in Mobile Apps: A System Perspective S&P 2023
Han Chen Access Your Tesla without Your Awareness NDSS 2023
2023/9/29 Shibo Zhang
Yancheng Jiang Hidden Reality: Caution, Your Hand Gesture Inputs in the Immersive Virtual World are Visible to All! USENIX 2023
Xuancun Lu
2023/10/6 Boyang Zhou
Zihao Dan
Shiang Guo
2023/10/13 Ruiwen He
Qidi Zhong
Weilin Ye
2023/10/20 Yan Jiang SoundLock: A Novel User Authentication Scheme for VR Devices Using Auditory-Pupillary Response NDSS 2023
Shengyuan Pang
Qianhao Miao
2023/10/27 Shilin Xiao
Runmin Ou
Junning Zhai
2023/11/3 Fengchen Yang
Taile Wang
Yuan Sun Eye-Shield: Real-Time Protection of Mobile Device Screen Information from Shoulder Surfing USENIX 2023
2023/11/10 Jiangyi Deng
Zitong Chen
Yinan Zhong
2023/11/17 Zizhi Jin Planning-oriented Autonomous Driving CVPR 2023
Yanze Ren
Lingshuo Meng
2023/11/24 Wenjun Zhu
Bo Yang
Huaiyu Liu
2023/12/1 Xinfeng Li
Zhixin Xie
Jiani Liu
2023/12/8 Kai Wang
Xintong Wang
Aoran Cui
2023/12/15 Hanlei Zhang
Kun Wang
Binqian Zhou
2023/12/22 Zhouhao Ji
Zhicong Zheng
Namin Hou
2023/12/29 Qinhong Jiang
Zhihao Wu
Shibo Zhang
2024/1/5 Han Chen
Yancheng Jiang
Xuancun Lu

Spring 2023 Seminars

Autumn 2022 Seminars

Spring 2022 Seminars

Autumn 2021 Seminars

Spring 2021 Seminars

Autumn 2020 Seminars

Summer 2020 Seminars

Spring 2020 Seminars

Autumn 2019 Seminars

Spring 2019 Seminars

Autumn 2018 Seminars